Advisor Evaluation System (AES)

ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา [ รุ่น : 4.3]

ปรับปรุงระบบล่าสุด : 9 มิ.ย. 2559

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

        ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามมิให้ผู้ใด แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่รหัสต้นฉบับ (Source Code) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนา รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมระบบในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ

ความสามารถระบบ

ประวัติการปรับปรุง

ผู้พัฒนาระบบ

ผู้พัฒนา : นายสุรศักดิ์ วาจี ( Surasak Wa-G )

E-mail : [email protected]

ที่ปรึกษาโครงการ : อ.วรวิทย์ จิตรงค์ ( Vorawit Jitrong )

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
E-mail : [email protected]
หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ - E-mail : -

เกี่ยวกับระบบ | AES © 2023